مقاله درباره رشته مدیریت

فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی, بسیج منابع و امکانات, هدایت و کنترل است. که برای دست یابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزش مورد قبول صورت می گیرد.

تعاریف زیر مفاهیم کلیدی مدیریت یا رهبری سازمان را در بر می گیرد:

 •  مدیریت یک فرآیند است.
 • مفهوم نهفته رهبری هدایت تشکیلات انسانی است.
 • مدیر موثر تصمیم هائی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد.
 • رهبری بر فعالیت های هدف دار تمرکز دارد.

سطوح مدیریتی

رهبری در سازمان های بزرگ معمولا دارای سطوح زیر است:

1- مدیریت عالی

2- مدیریت میانی

3- مدیریت عملیاتی(سرپرستی)

وظایف مدیر

وظایف یک مدیر

هنری فایول صنعتگر فرانسوی چنین اضهار داشت که همه مدیران پنج وظیفه عمده دارند: برنامه ریزی, سازماندهی, رهبری, هماهنگی و کنترل.

امروزه این وظایف را به 4 صورت بیان می کنند:

 • برنامه ریزی
 • سازماندهی
 • رهبری
 • کنترل

پیتر دراکر وظیفه مدیران را بازاریابی و نوآوری می داند.

برنامه ریزی

برنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه ریزی تعاریف زیادی ارائه کرده اد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 • تعیین هدف, یافتن و ساختن راه وصول به آن ها
 • تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری باید انجام داد.
 • طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه ای که از قبل تعریف شده تغییر بدهد.
 • تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن ها را میسر کند.

در گزینش و تعیین هدف, مدیر باید امکان پذیر بودن و قابل قبول بودن آن ها را از نظر مدیران و کارکنان مورد توجه و بررسی قرار بدهد.

سازماندهی

فرآیندی است که در طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آنان به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

در رابطه با سازماندهی مدیر باید هم ساختار سازمان را متناسب با اهداف و منابع سازمان ایجاد نماید. و هم به دنبال فرآهم نمودن افراد مناسب برای ساختار تعیین شده (تامین منابع) باشد.

هبری

رهبری یا هدایت یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیر دستان جهت دست یابی به اهداف سازمان می باشد.

ارزیابی

کنترل, تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد, طراحی سیستم بازخورد اطلاعات, مقایسه اجرای واقعی با استاندارد های از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش و ارزش آن ها بر روند اجرای که در برگیرنده حداکثر کارآئی است.

مجموعه مقالات رشته مدیریت

این مجموعه ارزشمند که توسط تیم تم پرس برای علاقه مندان و دانشجویان این رشته فرآهم شده است دارای 28 مقاله معتبر و علمی در تمامی زمینه های این رشته می باشد.

شما عزیزان در کنار خرید خرید این مجموعه ارزشمند دو فایل پایان نامه از ما به صورت رایگان دریافت می کنید.

مشخصات این دو هدیه به شرح زیر است:

 • پایان نامه بررسی میزان استرس شغلی در واحد های کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمائی هما
 • پایان نامه چگونگی ایجاد سیستم های یکپارچه مدیریت کیفیت